معرفی و شرح وظایف کارشناس کمیسیون موارد خاص 

دریافت درخواست ادامه تحصیل ،بازگشت به تحصیل و مرخصی دانشجویانی که بنا بر هر دلیلی دچار مشکل آموزشی شده اند و روند ادامه تحصیل آنها متوقف شده است و طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص و ارائه مجوز بازگشت یا ادامه تحصیل به این دانشجویان

* لازم به ذکر است دانشجویان گرامی درخواست خود را باید از طریق سامانه سجاد به این دبیرخانه ارائه نمایند .


 
سامانه سجاد

راهنمای استفاده از سامانه سجاد به صورت گام به گام 
عارفه حیدریان
کارشناس کمیسیون بررسی موارد خاص 
شماره تماس: ۳۴۲۸۰۹۳۹-۰۸۳
خدیجه فاضلی
 کارشناس کمیسیون موارد خاص 
شماره تماس: 34280939-۰۸۳