اطلاعات مورد نیاز ثبت نام،دریافت و بازپرداخت انواع وامهای دانشجویی

دفترچه جامع صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه رازی
جدول مبالغ و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403 – 1402