شورای صنفی دانشجویان


شورای صنفی دانشجویان نهادی دانشجویی است که به‌منظور مشارکت دانشجویان در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و پیگیری امور صنفی، رفاهی و آموزشی دانشجویان. بارزترین مشخصه این شورا؛ ارائه خواست و نظر دانشجویان بر نحوه مدیریت و ساماندهی دانشگاه است.

 

اطلاعات مرتبط با شورای صنفی دانشجویان در سال ۹۸

ردیف

عنوان

تعداد

۱

تعداد جلسات

شورای مرکزی

۰

دانشکده­ها

۰

خوابگاه­ها

۰

     ۲

    مصوبات

شرح 

-

نحوه انتخاب به اعضاء شورای صنفی در آیین نامه مرتبط با این موضوع ذکر شده است.