شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان

معرفی و شرح وظایف دبیر شورای انضباطی دانشجویان

شرح وظایف
- دریافت شکایات و گزارش پیرامون خطا یا تخلف دانشجویان از قسمت های مختلف دانشگاه و رسیدگی به این پرونده ها تا رسیدن به نتیجه نهایی.
- پاسخگویی به استعلام هایی که در خصوص دانشجویان دانش آموخته این دانشگاه صورت می گیرد.
عارفه حیدریان
دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان
شماره تماس: ۳۴۲۸۰۹۳۹-۰۸۳