آیین نامه و شیوه نامه ها

 آیین نامه شورای صنفی دانشجویان سراسر کشور

 شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 آیین نامه شورای صنفی (اختیارات شورای صنفی) ۲