معرفی معاونان پیشین

دکتر حسن مرادی چشمه بیگی
دانشیار گروه مهندسی برق
دکتر محسن سعیدی
دانشیار مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دکتر قاسم عازمی
دانشیار گروه مهندسی الکترونیک
 دکتر طهماسب علی پوریانی
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی
 
 دکتر عبدالعلی چاله چاله 
عضو هیأت علمی گروه دامپزشکی
دکتر علی بیدمشکی پور 
عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی


 
دکتر محمد ابوالفتحی
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی
 
دکتر مسعود اخوان کاظمی
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی
دکتر علی اکبر محسنی 
عضو هیأت علمی گروه ادبیات عرب

 
دکتر علی سلیمی 
عضو هیأت علمی گروه ادبیات عرب


  
دکتر مسعود فکری 
عضو هیأت علمی گروه
 
دکتر علیرضا رشیدی 
عضو هیأت علمی گروه مشاوره و راهنمایی
دکتر مهرداد صفرزاده 
عضو هیأت علمی گروه الهیات
  
دکتر ابراهیم اعلمی آل آقا 
عضو هیأت علمی گروه مکانیک
 
 دکتر محسن شرتاش 
عضو هیأت علمی گروه ریاضی