صندوق مهر رازی

  فرم عضویت در صندوق ( ویژه کارمندان و اعضای هیات علمی)
فرم تمدید عضویت در صندوق مهر رازی
  فرم درخواست وام (ویژه دانشجویان)

تاسیس صندوق خیریه و قرض­الحسنه مهر دانشگاه رازی