معرفی و شرح وظایف اداره خوابگاه ها 

اداره امور خوابگاه (سرا) های دانشگاه رازی یکی از ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویی بوده که وظیفه برنامه ریزی؛ نظارت بر نحوه صحیح و ضابطه مند «اسکان»  دانشجویان غیربومی را در کلیه مقاطع تحصیلی برعهده دارد. از آنجایی که مجموعه قوانین و مقررات «نحوه اسکان» دانشجویان خوابگاهی براساس «مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم گردیده این اداره نیز سیاست‌های کلی و چارچوب اصلی قوانین موضوعه را سرلوحه انجام وظایف و برنامه‌های خود می‌داند.

اداره خوابگاه ها


اداره امور خوابگاه (سرا) های دانشگاه رازی یکی از ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویی بوده که وظیفه برنامه ریزی؛ نظارت بر نحوه صحیح و ضابطه مند «اسکان»  دانشجویان غیربومی را در کلیه مقاطع تحصیلی برعهده دارد. از آنجایی که مجموعه قوانین و مقررات «نحوه اسکان» دانشجویان خوابگاهی براساس «مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم گردیده این اداره نیز سیاست‌های کلی و چارچوب اصلی قوانین موضوعه را سرلوحه انجام وظایف و برنامه‌های خود می‌داند.

"لیست سراهای دانشجویی دانشگاه رازی"

نام سرا

نوع سرا

نام و نام خانوادگی مسئول

آدرس

مجموعه کوثر

دختران

خانم جمالی

باغ ابریشم – پردیس دانشگاه رازی -تلفن : ۳۴۲۷۴۵۷۱

شهید مفتح

دختران

خانم رضابیگی

بلوار شهید شیرودی (طاقبستان) - جنب فروشگاه رفاه -تلفن: ۳۴۲۴۲۲۲۲

شهید بهشتی

دختران

خانم شایگانی قانع

بلوار شهید بهشتی- باغ نی – جنب دانشگاه آزاد اسلامی-  تلفن: ۳۸۲۴۶۲۱۰

حضرت زینب (س)

دختران

خانم کیونانی

بزرگراه امام (ره) – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی – تلفن : ۳۸۳۰۴۲۱۰

مجموعه شهید اشرفی

پسران

آقای چلیپا

باغ ابریشم – پردیس دانشگاه رازی- تلفن: ۳۴۲۷۷۸۸۷

شهید مطهری 

پسران

آقای رضایی

بزرگراه امام (ره) – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی-  تلفن : ۳۸۳۲۴۸۹۸

متاهلین

خانوادگی

آقای چلیپا

باغ ابریشم – پردیس دانشگاه رازی- تلفن : ۳۴۲۷۷۸۸۷

شاهپور رضایی
رئیس اداره امور خوابگاه ها ( سراهای ) دانشجویی
شماره تماس: ۳۴۲۷۷۹۹۴-۰۸۳
پست الکترونیک:
نورتاج رضابیگی
معاون اداره امور خوابگاه ها (سراهای) دانشجویی

شماره تماس: ۳۴۲۴۲۲۲۲-۰۸۳

پست الکترونیکی: rzabyqy.rad@gmail.com

پروانه شاهمرادی
مسئول پذیرش خوابگاه ها(خواهران) 
شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۱۸-۰۸۳
سهراب درویشی
مسئول پذیرش خوابگاه ها(برادران) 
شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۱۸-۰۸۳