شورای صنفی دانشجویان


شورای صنفی دانشجویان نهادی دانشجویی است که به‌منظور مشارکت دانشجویان در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و پیگیری امور صنفی، رفاهی و آموزشی دانشجویان. بارزترین مشخصه این شورا؛ ارائه خواست و نظر دانشجویان بر نحوه مدیریت و ساماندهی دانشگاه است.


اطلاعات مرتبط با شورای صنفی دانشجویان در سال 98

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

تعداد جلسات

شورای مرکزی

0

دانشکده­ها

0

خوابگاه­ها

0

     2

    مصوبات

شرح 

-

 

نحوه انتخاب به اعضاء شورای صنفی در آیین نامه مرتبط با این موضوع ذکر شده است.

آخرین اخبار