14468

اینفوگرافی: گرمازدگی و شوک گرمایی

در روزهای گرم تابستان و فعالیت درهوای گرم طیفی از بیماری های مرتبط با گرما ایجاد کند.


 


 


شناسه : 4593358

آخرین اخبار