درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای مشکلات بین‌فردی :

کاربرد ذهن آگاهی، پذیرش و آگاهی از طرح‌واره برای رفتارهای بین‌فردی (همراه با شیوه‌نامه درمان گروهی)

تالیف متیو مک‌کی ، آویگیل لیف و مایکل اسکین 

آخرین اخبار