نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایین نامه و شیوه نامه ها

ایین نامه و شیوه نامه ها


 

 

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

 آیین نامه شورای صنفی دانشجویان سراسر کشور

 شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان کشور

آیین نامه شورای صنفی (اختیارات شورای صنفی) 1 

 آیین نامه شورای صنفی (اختیارات شورای صنفی) 2