نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان مرکز

 

 

مسئول مرکز مشاوره

دکتر خدامراد مومنی
دانشیار گروه روانشناسی
شماره تماس: 43277880-083
پست الکترونیک: khmomeni2000@yahoo.com

 

 

 

 

 

محمود روغنچی

شماره تماس: 34277880-083

پست الکترونیک: mahmoudroghanchi@yahoo.com

 

 

 

 

 

مهری مارابی

شماره تماس: 34274550-083

پست الکترونیک: marabi.razi.ac.ir@gmail.com

 

 

 

 

 

سهیلا ساران

شماره تماس: 34277880-083