نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان اداره بهداشت و درمان

 

 

رئیس اداره بهداشت و درمان و پزشک معتمد دانشگاه

  ...


 

شرح وظایف

- نظارت بر حسن اجرای خدمات بهداشتی و درمانی

- ویزیت بیماران و در صورت لزوم ارجاع و پیگیری موارد اورژانسی

- بررسی گواهی های مربوط به مرخصیاستعلاجی کارکنان و اعضاء هیئت علمی

- بررسی گواهی های مربوط بهحذف پزشکی دانشجویان

- بررسی وضعیت سلامت و صدور گواهی سلامت دانشجویان شرکت کننده در تیم های ورزشی دانشگاه

 

 

پزشک درمانگاه

دکتر نرگس السادات یاسینی

شماره تماس: 34274611-083

پست الکترونیک: nrg_ysn@YAHOO.COM

 

کارشناس بهداشت

سمیرا محمدی

شماره تماس: 34274611-083

پست الکترونیک: SAMIRA_622860@YAHOO.COM

 

مسئول دفتر

نسرین بستامی

شماره تماس:34274611-083

پست الکترونیک: O.NSRIN1376@YAHOO.COM

 

مسئول اورژانس

حشمت الله کریمی

شماره تماس:34274611-083

پست الکترونیک: h.karimi@razi.ac.ir