نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی معاونت

معاون دانشجویی

دکتر قاسم عازمی

استادیار گروه مهندسی الکترونیک

شماره  تماس: 083.34274519

شماره فاکس: 083.34277608

پست الکترونیکی: g.azemi@razi.ac.ir


 

مسئول دفتر معاونت دانشجویی

کیوان امیری

شماره تماس: 34274519-083

شماره فاکس: 34277608-083

پست الکترونیک:kayvanamiri20@gmail.com

 


 

مسئول حسابداری امور دانشجویی

مهدی سالکی قره خوی

شماره تماس: 083-34277990

پست الکترونیک: