نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی معاونت

 

 

                                                                                                                                                                             

معاون دانشجویی

دکتر قاسم عازمی

استادیار گروه مهندسی الکترونیک

شماره  تماس: 083.34274519

شماره فاکس: 083.34277608

پست الکترونیکی: g.azemi@razi.ac.ir