نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر امور دانشجویی

 

 

 

دکتر محسن سعیدی

دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

شماره تماس: 34274519-083

شماره فاکس:34277608-083

پست الکترونیکی:

 

 

شرح وظایف

- نظارت مستمر بر اقدامات واحدهای امور دانشجویی، هماهنگی بین فعالیت های آنها و تقسیم کار و تفهیم و تبیین برنامه ها و حصول اطمینان بر حسن اجرای کارهای محوله در واحدهای تابعه.
- نظارت بر اقدامات مربوط به امور دانشجویان از قبیل تهیه مسکن و کار دانشجویی.
- اخذ و رسیدگی به پیشنهادها و مشکلات دانشجویان در حیطه مسائل امور دانشجویی و ارجاع آن به مقامات ذیصلاح جهت حل و  فصل و در صورت لزوم تشکیل جلسه گفت و شنود رییس دانشگاه با دانشجویان.
- هماهنگی با اداره رفاه کارکنان جهت ارائه خدمات مشترک دانشجویی و کارمندی از قبیل شرکت تعاونی مصرف و ... .
- تعامل با شرکت تعاونی مصرف دانشگاه از جهت تأمین مایحتاج دانشجویان.
-  تهیه و تأمین و نظارت و کنترل سایر وسایل رفاهی دانشجویان.
- برگزاری انتخابات شوراهای صنفی خوابگاه ها و دانشکده ها.
- بررسی پرونده های دانشجویان نمونه کشور در فراخوان وزارتین.
- هم اندیشی و تعامل با مشاوران جوان رییس دانشگاه در ارتقاء سطح کیفی و کمی تغذیه و خوابگاه ها و رفع مشکلات امور رفاهی دانشجویان.
- برگزاری تشریفات مناقصه جهت تعیین پیمانکاران سلف دانشجویی اساتید و مراکز رفاهی.
- برگزاری و انجام مقدمات انتخابات دفتر نمایندگان دانشجویان در شورای دانشگاه.
- پیش بینی بودجه مورد نیاز واحدهای مدیریت دانشجویی.
- پیگیری در جذب سرمایه های یارانه ای دانشجویان از طریق معاونت و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- سرپرستی و هماهنگی امور رستوران ها و نظارت بر بوفه دانشگاه و خوابگاه ها از حیث بهداشتی بودن مواد خوراکی و پخت آن وهم چنین نظارت بر بهداشتی بودن محیط کار و آشپزخانه ها.
- ارائه برنامه غذایی دانشگاه و تأمین وسایل و مواد اولیه جهت پخت غذا.
- برآورد هزینه های مورد نیاز مواد غذایی و تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس وارائه آن به واحدهای ذیربط.
- انجام امور مربوط به بوفه دانشجویان و خرید مواد غذایی و تنظیم اسناد مربوطه و نگهداری دخل و خرج اداره تغذیه.
- پخت مواد غذایی سالم براساس برنامه غذایی و ارسال آن در سطح خوابگاه ها و توزیع آن در سلف دانشجویی.
- پیگیری در اخذ منابع و معیارهای مالی به منظور تأمین وام مناسب برای دانشجویان.
- انجام خدمات مختلف در زمینه های وام، مسکن، کمک هزینه و بورس تحصیلی طبق مقررات و آیین نامه های مربوط و نظارت بر امور مربوط به بیمه ، کمک هزینه و بورس تحصیلی، انواع وام ها و تسریع و تسهیل در انجام آن.
- انجام امور مربوط به بیمه درمانی و حوادث دانشجویان.
- نگهداری مدارک مربوط حسابداری به منظور ثبت کمک هزینه و بورس تحصیلی و تهیه لیست دانشجویان دریافت کننده بورس و کمک تحصیلی.
- انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان هنگام فراغت از تحصیل.
- سرپرستی خوابگاه های دانشجویان مجردی و متأهلی.
- ایجاد سیستم نگهبانی دقیق جهت برقراری نظم در خوابگاه ها و سایر وسایل ایمنی و امنیتی با همکاری حراست دانشگاه.
- تعیین وتخصیص اتاق ها و فضای مناسب جهت سکونت دانشجویان.
- نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه ها.
- نظارت مستمر بر امر بهداشت خوابگاه ها.
- بررسی و برآورد خدمات تأسیساتی و تعمیراتی خوابگاه ها و ارائه آن به واحدهای مربوطه.
- تهیه و ضبط مدارک مربوط به سکونت دانشجویان.
- تهیه گزارش های لازم در مورد هزینه سکونت دانشجویان و انعکاس به موقع آن به صندوق رفاه دانشجویان وزارتین.
- تأمین فضاهای خوابگاهی غیردولتی جهت اسکان دانشجویان جدیدالورود و تجهیز آنها به ملزومات خوابگاهی.
- تهیه و تأمین رایانه های خوابگاه ها و سرویس و نگهداری آن.
- ارتباط با مؤسسات و صندوق های قرض الحسنه برای تأمین وام دانشجویان.
- پذیرش و تأمین مسکن مناسب و تجهیز آن و نیز تغذیه دانشجویان غیرایرانی.
- انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس دانشگاه.