نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مخصوص دانشجویان تمامی مقاطع ورودی سال تحصیلی 1400-1399

مخصوص دانشجویان تمامی مقاطع ورودی سال تحصیلی 1400-1399


مخصوص دانشجویان دکتری تخصصی (ورودی سال تحصیلی 1401-1400)

عنوان 

دانلود بر اساس نوع فایل

مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه رازی (تکمیل این فرم در زمان ثبت نام و ارسال آن جهت تکمیل ثبت نام دانشجو ضروری می باشد ) 

 

 

نحوه ثبت نام در پورتال سازمان امور دانشجویان (جهت کارنامه سلامت)

 

 

نحوه  تکمیل کارنامه سلامت جسم

 

 

نحوه تکمیل کارنامه سلامت روان

 

 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

-

- -

-

 
 
 
 

مخصوص دانشجویان دکتری عمومی(ورودی سال تحصیلی 1401-1400)

عنوان 

دانلود بر اساس نوع فایل

مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه رازی (تکمیل این فرم در زمان ثبت نام و ارسال آن جهت تکمیل ثبت نام دانشجو ضروری می باشد ) 

 

 

نحوه ثبت نام در پورتال سازمان امور دانشجویان (جهت کارنامه سلامت)

 

 

نحوه  تکمیل کارنامه سلامت جسم

 

نحوه تکمیل کارنامه سلامت روان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 

مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد (ورودی سال تحصیلی 1401-1400)

عنوان 

دانلود بر اساس نوع فایل

مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه رازی (تکمیل این فرم در زمان ثبت نام و ارسال آن جهت تکمیل ثبت نام دانشجو ضروری می باشد ) 

 

 

نحوه ثبت نام در پورتال سازمان امور دانشجویان (جهت کارنامه سلامت)

 

 

نحوه  تکمیل کارنامه سلامت جسم

 

 

نحوه تکمیل کارنامه سلامت روان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

   

 

 
 
 
 

مخصوص دانشجویان کارشناسی (ورودی سال تحصیلی 1401-1400)

عنوان 

دانلود بر اساس نوع فایل

مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه رازی (تکمیل این فرم در زمان ثبت نام و ارسال آن جهت تکمیل ثبت نام دانشجو ضروری می باشد ) 

 

نحوه ثبت نام در پورتال سازمان امور دانشجویان (جهت کارنامه سلامت)

 

 

 

نحوه  تکمیل کارنامه سلامت جسم

 

 

 

نحوه تکمیل کارنامه سلامت روان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

   

 

 
پورتال معاونت دانشجویی 
 
 
*آخرین به روز رسالی مربوط به سال تحصیلی 1401-1400 میباشد