نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مخصوص دانشجویان تمامی مقاطع ورودی سال تحصیلی 1400-1399

مخصوص دانشجویان تمامی مقاطع ورودی سال تحصیلی 1400-1399


مخصوص دانشجویان دکتری تخصصی

عنوان 

دانلود بر اساس نوع فایل

نحوه ثبت نام در پورتال سازمان امور دانشجویان (جهت کارنامه سلامت)

 

 

نحوه  تکمیل کارنامه سلامت جسم

 

 

نحوه تکمیل کارنامه سلامت روان

 

 

اطلاعیه ثبت نام انواع وام ها در نیم سال اول 1400-99

 

 

فرم مخصوص وام ضروری

جداول (زمانبندی ،مبالغ و فرآیند پرداخت ) وام های دانشجویی در نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

 

سند تعهدنامه دانشجویی و آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی

 

 

نمونه فرم گواهی کسر از حقوق برای دریافت تسهیلات

-

مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه رازی (تکمیل این فرم در زمان ثبت نام و ارسال آن جهت تکمیل ثبت نام دانشجو ضروری می باشد ) 

 

 
 
 
 

مخصوص دانشجویان دکتری عمومی

عنوان 

دانلود بر اساس نوع فایل

نحوه ثبت نام در پورتال سازمان امور دانشجویان (جهت کارنامه سلامت)

 

نحوه  تکمیل کارنامه سلامت جسم

 

نحوه تکمیل کارنامه سلامت روان

 

اطلاعیه ثبت نام انواع وام ها در نیم سال اول 1400-99

 

فرم مخصوص وام ضروری

جداول (زمانبندی ،مبالغ و فرآیند پرداخت ) وام های دانشجویی در نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

سند تعهدنامه دانشجویی و آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی

 

نمونه فرم گواهی کسر از حقوق برای دریافت تسهیلات

-

مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه رازی (تکمیل این فرم در زمان ثبت نام و ارسال آن جهت تکمیل ثبت نام دانشجو ضروری می باشد ) 

 

 
 
 
 

مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد

عنوان 

دانلود بر اساس نوع فایل

نحوه ثبت نام در پورتال سازمان امور دانشجویان (جهت کارنامه سلامت)

 

نحوه  تکمیل کارنامه سلامت جسم

 

نحوه تکمیل کارنامه سلامت روان

 

اطلاعیه ثبت نام انواع وام ها در نیم سال اول 1400-99

 

فرم مخصوص وام ضروری

جداول (زمانبندی ،مبالغ و فرآیند پرداخت ) وام های دانشجویی در نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

سند تعهدنامه دانشجویی و آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی

 

نمونه فرم گواهی کسر از حقوق برای دریافت تسهیلات

-

مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه رازی (تکمیل این فرم در زمان ثبت نام و ارسال آن جهت تکمیل ثبت نام دانشجو ضروری می باشد ) 

 

 
 
 
 

مخصوص دانشجویان کارشناسی

عنوان 

دانلود بر اساس نوع فایل

نحوه ثبت نام در پورتال سازمان امور دانشجویان (جهت کارنامه سلامت)

 

نحوه  تکمیل کارنامه سلامت جسم

 

نحوه تکمیل کارنامه سلامت روان

 

اطلاعیه ثبت نام انواع وام ها در نیم سال اول 1400-99

 

فرم مخصوص وام ضروری

جداول (زمانبندی ،مبالغ و فرآیند پرداخت ) وام های دانشجویی در نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

سند تعهدنامه دانشجویی و آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی

 

نمونه فرم گواهی کسر از حقوق برای دریافت تسهیلات

-

مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه رازی (تکمیل این فرم در زمان ثبت نام و ارسال آن جهت تکمیل ثبت نام دانشجو ضروری می باشد ) 

 

 
پورتال معاونت دانشجویی