نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی دانشجویان کارشناسی پسر ورودی ٩٧ واجد شرایط اخذ سرای دانشجویی (خوابگاه)-گروه اول

گروه اول: اسامی دانشجویان پسر ورودی 97، واجد شرایط اخذ سرای دانشجویی (خوابگاه) جهت سال تحصیلی 98-97

ردیف

نام خانوادگی

نام

نام خوابگاه

1

احمدپور

حامد

شهیداشرفی

2

احمدی

محمدرضا

شهیداشرفی

3

احمدی

عرفان

شهیداشرفی

4

احمدی زنجانی

ایمان

شهید مطهری

5

احمدی مروست

علی

شهیداشرفی

6

اخترکاوان

حمید

شهیداشرفی

7

اردلانی

یاسر

شهیداشرفی

8

اسدی

امیررضا

شهیداشرفی

9

اسدی

محمد

شهیداشرفی

10

اسدی

محمدمهدی

شهیداشرفی

11

اسمعیلی

آریا

شهیداشرفی

12

اصغری

محمد

شهیداشرفی

13

اعظمی گیلان

محراب

شهیداشرفی

14

اکبری آسا

خلیل

شهیداشرفی

15

اکبری گوهرگان

پارسا

شهیداشرفی

16

الله مرادی

امیر

شهیداشرفی

17

الوند

محمد حسین

شهیداشرفی

18

الوندی

علی

شهیداشرفی

19

امیری

امیرحسین

شهیداشرفی

20

امیری

یاشار

شهیداشرفی

21

امیری

ساسان

شهیداشرفی

22

امینی اقلیم

هادی

شهیداشرفی

23

ایازی

رضا

شهید مطهری

24

ایران نژاد

مهدی

شهیداشرفی

25

ایزدی

شایان

شهیداشرفی

26

ایمانی

محی الدین

شهیداشرفی

27

ایمانی قورمک

سعید

شهیداشرفی

28

آریامهر

هژیر

شهیداشرفی

29

آزادمنجیری

علی

شهیداشرفی

30

آقاپوربناب

سالار

شهیداشرفی

31

آئینی

امید

شهیداشرفی

32

بابائی آب الوان

آرمین

شهید مطهری

33

بارخدا

سیدآرمان

شهیداشرفی

34

باقری

احسان

شهید مطهری

35

باقری

احمد

شهیداشرفی

36

باقری افوسی

وحید

شهیداشرفی

37

بایمانی

روزبه

شهیداشرفی

38

بدری

امیرمسعود

شهیداشرفی

39

برومند

محسن

شهید مطهری

40

برومندی

علیرضا

شهیداشرفی

41

بستانی

عیسی

شهیداشرفی

42

بهامین

علی

شهیداشرفی

43

بیگلری

آرش

شهیداشرفی

44

پانزوان

سیدامیر

شهید مطهری

45

پایروند

حامد

شهیداشرفی

46

پرند

محمدمهدی

شهیداشرفی

47

پرنداور

سعید

شهیداشرفی

48

پورصدامی

عادل

شهیداشرفی

49

پورمهدی

احمد

شهیداشرفی

50

پیری زاده اصل

بهزاد

شهیداشرفی

51

ترکمانی چریانی

محمود

شهیداشرفی

52

ترکمن

نیما

شهیداشرفی

53

توبه بالادهی

رضا

شهید مطهری

54

تیزفهم قوائی بناب

احمد

شهیداشرفی

55

تیموری

حسین

شهیداشرفی

56

جادری

محمد

شهیداشرفی

57

جعفری

محمدمجید

شهید مطهری

58

جعفری رمشتی

فربد

شهیداشرفی

59

جعفری نیا

سپهر

شهیداشرفی

60

جلیلوند

علی

شهیداشرفی

61

جلیلیان

میلاد

شهیداشرفی

62

جوادین دیوشلی

سیدمسعود

شهیداشرفی

63

جودکی

علی

شهیداشرفی

64

جهانیان

محمدرسول

شهیداشرفی

65

چراغعلئی

امیرمهدی

شهیداشرفی

66

چراغی

شایان

شهیداشرفی

67

حاجیان

امیرمحمد

شهیداشرفی

68

حبیبی پور

علیرضا

شهیداشرفی

69

حسنی انصار

امیرحسین

شهیداشرفی

70

حسینی

سیدعلی

شهیداشرفی

71

حسینی

سیددانیال

شهیداشرفی

72

حسینی زاده

ابراهیم

شهیداشرفی

73

حمه مراد

میلاد

شهید مطهری

74

حیدری

ابوالفضل

شهیداشرفی

75

حیدریان

رضا

شهیداشرفی

76

حیدریان

رضا

شهیداشرفی

77

خانجانی

حافظ

شهیداشرفی

78

خانقلی

مهدی

شهیداشرفی

79

خانی

میلاد

شهیداشرفی

80

خدابخشی

فرید

شهیداشرفی

81

خداکرمی یکشوه

میلاد

شهیداشرفی

82

خزاعی

علیرضا

شهیداشرفی

83

خزائی

محمد

شهید مطهری

84

خورانی کرمی

آرش

شهید مطهری

85

دارابی کلاره

رامین

شهیداشرفی

86

دالوند

علی

شهیداشرفی

87

دستور

حمزه

شهیداشرفی

88

دهداردرگاهی

امیررضا

شهید مطهری

89

دهقان پور

پویا

شهیداشرفی

90

دهنوی

بهنیا

شهیداشرفی

91

راد

رضا

شهیداشرفی

92

راست خانه

فردین

شهیداشرفی

93

رحمانی

سیدمتین

شهیداشرفی

94

رحمانی

محمدمبین

شهیداشرفی

95

رحمنی

سیاوش

شهید مطهری

96

رحیمی

معین

شهید مطهری

97

رحیمیان فر

بابک

شهیداشرفی

98

رستگارزاده

رضا

شهیداشرفی

99

رستم آبادی

عرفان

شهیداشرفی

100

رشیدی

مسلم

شهیداشرفی

101

رضائی

سیدروح الله

شهید مطهری

102

رضائی

متین

شهیداشرفی

103

رضائی

سهیل

شهیداشرفی

104

رضائی فرامانی

امین

شهیداشرفی

105

رضائی کلواری

ساسان

شهیداشرفی

106

رضائیان ورمزیار

عمادالدین

شهید مطهری

107

رفعتی گلشن

مهدی

شهیداشرفی

108

رنجبران

سجاد

شهیداشرفی

109

رنجبریان

دانیال

شهیداشرفی

110

زارع

فرشاد

شهید مطهری

111

زارعی

عرفان

شهید مطهری

112

زارعی

آرشام

شهیداشرفی

113

زرین

علی

شهید مطهری

114

سالاری اصل

محمدمحسن

شهید مطهری

115

سبزی

سیامک

شهید مطهری

116

سجادی

سید ایوب

شهیداشرفی

117

سرچاهی

علی

شهیداشرفی

118

سرمستی

میلاد

شهید مطهری

119

سعیدی

سید هادی

شهیداشرفی

120

سلگی

علیرضا

شهیداشرفی

121

سلیمی

روزبه

شهیداشرفی

122

سوری

امیرحسین

شهیداشرفی

123

سهرابی

محمدجواد

شهیداشرفی

124

سهرابی

مهرشاد

شهیداشرفی

125

سهیلی

رسول

شهیداشرفی

126

سیاوشی

حسین

شهیداشرفی

127

شادروح برکادهی

مهدی

شهیداشرفی

128

شاه پوری

امیرحسین

شهیداشرفی

129

شریفی

مهران

شهیداشرفی

130

شفیعی قهدریجانی

مجید

شهیداشرفی

131

شماعی زاده

محمدیحیی

شهیداشرفی

132

شهیدی پور

محمد

شهیداشرفی

133

شیخ آقائی

کامبیز

شهیداشرفی

134

شیخی

ساسان

شهیداشرفی

135

شیرازی

محمد

شهیداشرفی

136

شیرزادی

محمدمعین

شهیداشرفی

137

شیرویه

علی

شهیداشرفی

138

صادقی کشکاویج

ابراهیم

شهیداشرفی

139

صالحی

عارف

شهیداشرفی

140

صفری

ابوالفضل

شهیداشرفی

141

طاطائی کردستانی

علی

شهیداشرفی

142

طاهروند

مسعود

شهیداشرفی

143

طبرسی

محمد

شهید مطهری

144

ظاهری

رائد

شهیداشرفی

145

ظهیری گهر

علیرضا

شهید مطهری

146

عافیتی احمد

علی رضا

شهید مطهری

147

عباسی

رضا

شهیداشرفی

148

عباسی

علی

شهیداشرفی

149

عبدالمالکی

محسن

شهیداشرفی

150

عبدالملکی

سعید

شهید مطهری

151

عبدی

پیام

شهید مطهری

152

عزیزی

محمدمهدی

شهیداشرفی

153

عزیزی علویجه

مهدی

شهیداشرفی

154

عسکری داربسری

مهدی

شهیداشرفی

155

عسگری

محمدرضا

شهیداشرفی

156

عسگری

علی رضا

شهیداشرفی

157

عسگری

منصور

شهیداشرفی

158

عظیمی

امید

شهید مطهری

159

علائی

محمدمهدی

شهیداشرفی

160

علی اصغری

علیرضا

شهیداشرفی

161

علی زاده

سبحان

شهیداشرفی

162

علیخانی کوپائی

رضا

شهیداشرفی

163

علیزاده

مهدی

شهیداشرفی

164

عیسائی

عرفان

شهیداشرفی

165

غفوری زاده

محمدحسین

شهیداشرفی

166

فاضلان

مرتضی

شهیداشرفی

167

فتاح

سعید

شهیداشرفی

168

فتاحی مظاهر

امیرحسین

شهیداشرفی

169

فتحی

حمیدرضا

شهید مطهری

170

فتحی قلعه زنجیری

مسعود

شهید مطهری

171

فدائی

شاهین

شهیداشرفی

172

فرامرزی

علی

شهیداشرفی

173

فرجامی چگنی

امیرحسین

شهیداشرفی

174

فرحناکی

وحید

شهیداشرفی

175

فرخ نیا

سبحان

شهیداشرفی

176

فرشادنیا

امیرمحمد

شهیداشرفی

177

فروتنی

علیرضا

شهیداشرفی

178

فلاح

امیرحسین

شهیداشرفی

179

قادری

محمد

شهید مطهری

180

قادری

کیوان

شهیداشرفی

181

قاسمی

حمیدرضا

شهیداشرفی

182

قاسمی

امیرحسین

شهیداشرفی

183

قاسمی کلاله

محمدرضا

شهیداشرفی

184

قائم پناه فرد

امیرحسین

شهیداشرفی

185

قمرزاد

علیرضا

شهیداشرفی

186

قیطاسی

احمدرضا

شهید مطهری

187

کاظمی بورنجانی

سیدامین

شهیداشرفی

188

کبکی

محمدمهدی

شهیداشرفی

189

کرمی

امیرحسین

شهیداشرفی

190

کرمی

رسول

شهیداشرفی

191

کرمی

اشکان

شهیداشرفی

192

کریم آبادی

محمدجواد

شهید مطهری

193

کریم زاده

صادق

شهیداشرفی

194

کریمی

فراز

شهیداشرفی

195

کریمی

محمدحسین

شهیداشرفی

196

کریمی دهکردی

مرتضی

شهیداشرفی

197

کریمی منفرد

حمیدرضا

شهیداشرفی

198

کلهری

سجاد

شهیداشرفی

199

کمالی چاهوئی

سلمان

شهیداشرفی

200

کولیوند

بهزاد

شهیداشرفی

201

کولیوند

امین

شهیداشرفی

202

کولیوند

سعید

شهیداشرفی

203

کوهی

میلاد

شهیداشرفی

204

کیهانی

علی

شهیداشرفی

205

گراوند

اشکان

شهیداشرفی

206

گل مرادی

امیرحسین

شهیداشرفی

207

گلستانی کشتان

امیرمسعود

شهیداشرفی

208

گودرزی

رضا

شهید مطهری

209

گودینی

علی

شهیداشرفی

210

لطیف زاده

محسن

شهیداشرفی

211

لک

محسن

شهیداشرفی

212

ماشینی

شهاب

شهیداشرفی

213

محقی

محمدامین

شهیداشرفی

214

محمدنژاد

معین

شهیداشرفی

215

محمدی

محمد

شهیداشرفی

216

محمدی

محمدصادق

شهیداشرفی

217

محمدی

عرفان

شهیداشرفی

218

محمدی

رحیم

شهیداشرفی

219

محمدی

کامران

شهیداشرفی

220

محمدی

محمد

شهیداشرفی

221

محمدی ساروقی

سیدرضا

شهیداشرفی

222

محمدی فاتحی

علیرضا

شهید مطهری

223

محمدی نسب

یزدان

شهیداشرفی

224

محمودی

ارژنگ

شهیداشرفی

225

محمودی

علی

شهیداشرفی

226

محمودی گهروئی

علیرضا

شهیداشرفی

227

مختاری دهکردی

امید

شهیداشرفی

228

مداحی

محمد احسان

شهید مطهری

229

مرادی

علیرضا

شهیداشرفی

230

مرادی

زانیار

شهیداشرفی

231

مرادی

نیما

شهیداشرفی

232

مرادی مجد

یوسف

شهیداشرفی

233

مرآتی فشی

علیرضا

شهیداشرفی

234

مسعودی فر

محسن

شهید مطهری

235

مسلمی

عباس

شهیداشرفی

236

مطاعی

حامد

شهیداشرفی

237

معروفی

علیرضا

شهیداشرفی

238

ملکی صادقی

محمدحسین

شهیداشرفی

239

منتشلو

عارف

شهیداشرفی

240

موسوی

سیدمجتبی

شهید مطهری

241

موسوی چم چنگی

سیدمحمدجواد

شهیداشرفی

242

موسوی ساری قورخان

سیدامید

شهیداشرفی

243

مومن

محمدمهدی

شهیداشرفی

244

مومیوندفرد

حسام

شهید مطهری

245

مهدی زاده

امیررضا

شهیداشرفی

246

مهرابی

علی

شهیداشرفی

247

مؤدب

محمدمتین

شهیداشرفی

248

میرجهان مردی

سیدرضا

شهیداشرفی

249

میرزایی جکرلویی

سید رضا

شهیداشرفی

250

میرزائی

پوریا

شهیداشرفی

251

میری

سیدرضا

شهیداشرفی

252

ناصراحمدی

علیرضا

شهیداشرفی

253

ناصری

سید سجاد

شهید مطهری

254

ناصری

علی

شهید مطهری

255

نجفی

محمدجواد

شهیداشرفی

256

نجفی

کیاوش

شهیداشرفی

257

نجفیان زاده

محمد

شهیداشرفی

258

نصراللهی

ایوب

شهیداشرفی

259

نصری

امیرمحمد

شهیداشرفی

260

نصیری جلیانی

محمد

شهیداشرفی

261

نقشی حیدرانلو

فرهاد

شهید مطهری

262

نورمحمدی اصل

علی

شهید مطهری

263

نوروزی

علی

شهیداشرفی

264

نوروزی

محمد

شهیداشرفی

265

نویدی

مجیب

شهیداشرفی

266

ورمزیار

سینا

شهیداشرفی

267

ونائی

علی

شهیداشرفی

268

ویسی فرد

آرام

شهیداشرفی

269

همتی

محمدجواد

شهیداشرفی

270

یاوری فر

مرتضی

شهیداشرفی

271

یعقوبی

محمدمهدی

شهیداشرفی

272

یوسفی

رامین

شهید مطهری