معرفی و شرح وظایف کارشناس کمیسیون موارد خاص

کارشناس کمیسیون بررسی موارد خاص
عارفه حیدریان
شماره تماس: 34280939-083

کمک کارشناس کمیسیون موارد خاص
زهرا شکری
شماره تماس: 34280939-083

شرح وظایف
دریافت شکایات و گزارش پیرامون خطا یا تخلف دانشجویان از قسمت های مختلف دانشگاه و رسیدگی به این پرونده ها تا رسیدن به نتیجه نهایی
پاسخگویی به استعلام هایی که در خصوص دانشجویان دانش آموخته این دانشگاه صورت می گیرد
دریافت درخواست ادامه تحصیل ،بازگشت به تحصیل و مرخصی دانشجویانی که بنا بر هر دلیلی دچار مشکل آموزشی شده اند و طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص و ارائه مجوز بازگشت یا ادامه تحصیل به این دانشجویان