معاونین پیشین دانشجویی
دکتر طهماسب علی پوریانی
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عبدالعلی چاله چاله

عضو هیأت علمی گروه دامپزشکی

دکتر علی بیدمشکی پور

عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی

دکتر علی سلیمی

عضو هیأت علمی گروه ادبیات عرب

دکتر علی اکبر محسنی

عضو هیأت علمی گروه الهیات
دکتر مسعود فکری

عضو هیأت علمی گروه
دکتر علیرضا رشیدی

عضو هیأت علمی گروه مشاوره و راهنمایی
دکتر مهرداد صفرزاده

عضو هیأت علمی گروه الهیات

 

 

 

 

 

 

دکتر ابراهیم اعلمی آل آقا

عضو هیأت علمی گروه مکانیک
دکتر محسن شرتاش

عضو هیأت علمی گروه ریاضی