فرم ها، آیین نامه ها و برنامه غذایی اداره تغذیه

 

 آیین نامه ها و فایل های آموزشی

عنوان بخشنامه

دانلود بر اساس نوع فایل

نحویه ورود و رزرو غذا

     

 

 

فرم ها

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

 

 

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه رازی از تاریخ ۰۷/۰۷/۹۷ الی ۱۹/۰۷/۹۷

 

 

برنامه های غذایی

عنوان برنامه

دانلود بر اساس نوع فایل

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  97/02/27 الی 97/03/31

اطلاعیه بسته ویژه ماه مبارک رمضان

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  97/02/15 الی 97/02/27

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  97/02/01 الی 97/02/13

اطلاعیه رزرو و توزیع سهمیه صبحانه فروردین ۹۷

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  97/01/14 الی 97/01/30

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  96/12/26 الی 96/12/28

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  96/12/12 الی 96/12/24

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  96/11/28 الی 96/12/10

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  96/10/30 الی 96/11/8

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  96/10/16 الی 96/10/29

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  ۹۶/9/18 الی ۹۶/۹/30

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  ۹۶/۸/۲۰ الی ۹۶/۹/۲

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  96/7/22 الی 96/8/4

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  96/7/1 الی 96/7/6