فرم ها و آیین نامه های اداره خوابگاه ها

 

اطلاعیه ها

عنوان

دانلود بر اساس نوع فایل

اطلاعیه استفاده از خوابگاه در نیمسال دوم ( شبانه و سنواتی)

اطلاعیه انصراف از اسکان در خوابگاه

اطلاعیه آخرین مهلت پرداخت شهریه خوابگاه

بخشنامه ها و آیین نامه ها

عنوان

دانلود بر اساس نوع فایل

بخشنامه ابلاغ نرخنامه شهریه خوابگاه ها در سال تحصیلی 96-97

نرخنامه خوابگاه های متاهلی دانشجویی در سال تحصیلی 96-97

نرخنامه خوابگاه های مجردی دانشجویی در سال تحصیلی 96-97

فرم ها و فایل های آموزشی

عنوان

دانلود بر اساس نوع فایل

فرم مخصوص دانشجویان دختر روزانه کارشناسی ورودی سال های 96،95،94 جهت اسکان در خوابگاه حضرت زینب (س)

فرم مخصوص دانشجویان دختر روزانه کارشناسی ورودی سال های 96،95،94 جهت اسکان در خوابگاه شهید بهشتی

فرم مخصوص دانشجویان دختر روزانه کارشناسی ورودی سال های 96،95،94 جهت اسکان در خوابگاه های کوثر 2و4

فرم مخصوص دانشجویان دختر نوبت دوم کارشناسی ورودی سال  94 به بعد جهت اسکان در خوابگاه شهید مفتح
فرم مخصوص دانشجویان دختر روزانه مقاطع تحصیلات تکمیلی  جهت اسکان در خوابگاه حضرت زینب(س)
فرم مخصوص دانشجویان دختر روزانه مقاطع تحصیلات تکمیلی  جهت اسکان در خوابگاه شهید بهشتی
فرم مخصوص دانشجویان دختر روزانه مقاطع دکترای حرفه ای ورودی سال های 96،95،94،93،92  جهت اسکان در خوابگاه حضرت زینب(س)
فرم مخصوص دانشجویان دختر روزانه مقاطع تحصیلات تکمیلی  جهت اسکان در بلوک های 3 و 5 خوابگاه کوثر
فرم مخصوص دانشجویان پسر روزانه مقطع کارشناسی ارشد جهت اسکان در بلوک های 1 و 9 خوابگاه شهید اشرفی
فرم مخصوص دانشجویان پسر روزانه مقطع دکترای تخصصی جهت اسکان در بلوک 8 خوابگاه شهید اشرفی
فرم مخصوص دانشجویان پسر روزانه مقطع کارشناسی ورودی سال های 95 و 96  جهت اسکان در بلوک های 5،4،3،2 خوابگاه شهید اشرفی
فرم مخصوص دانشجویان پسر روزانه مقطع کارشناسی ورودی 94 جهت اسکان در بلوک 6 خوابگاه شهید اشرفی
فرم مخصوص دانشجویان پسر روزانه مقطع کارشناسی ورودی سال های 96،95،94،93 جهت اسکان در خوابگاه شهید مطهری
فرم مخصوص دانشجویان پسر روزانه مقطع تحصیلات تکمیلی جهت اسکان درخوابگاه شهید مطهری
فرم مخصوص دانشجویان پسر روزانه مقاطع دکترای حرفه ای ورودی سال های 96،95،94،93،92  جهت اسکان در خوابگاه شهید مطهری