آدرس پستی

کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، حوزه معاونت دانشجویی

تلفن مرکزی: ۳۴۲۷۴۵۱۹-۰۸۳

کدپستی: 6714414971