فرم ها، آیین نامه ها و برنامه غذایی اداره تغذیه

 

 آیین نامه ها و فایل های آموزشی

عنوان بخشنامه

دانلود بر اساس نوع فایل

فایل آموزشی نحوه استفاده از سامانه اتوماسیون تغذیه

مراحل ثبت نام و رزرو غذا

نحوه رزرو غذا

 

 

فرم ها

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

فرم مخصوص استفاده از خدمات اداره تغذیه

 

 

برنامه های غذایی

عنوان برنامه

دانلود بر اساس نوع فایل

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  97/02/27 الی 97/03/31

اطلاعیه بسته ویژه ماه مبارک رمضان

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  97/02/15 الی 97/02/27

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  97/02/01 الی 97/02/13

اطلاعیه رزرو و توزیع سهمیه صبحانه فروردین ۹۷

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  97/01/14 الی 97/01/30

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  96/12/26 الی 96/12/28

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  96/12/12 الی 96/12/24

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  96/11/28 الی 96/12/10

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  96/10/30 الی 96/11/8

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  96/10/16 الی 96/10/29

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  ۹۶/9/18 الی ۹۶/۹/30

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  ۹۶/۸/۲۰ الی ۹۶/۹/۲

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  96/7/22 الی 96/8/4

برنامه غذایی اداره تغذیه دانشگاه از تاریخ  96/7/1 الی 96/7/6